Informator o formach doskonalenia 2016/2017

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej na rok szkolny 2016/17.

Przedstawione w Informatorze propozycje warsztatów metodycznych, kursów doskonalących oraz szkoleń rad pedagogicznych są na bieżąco wzbogacane o kolejne formy, z którymi można się zapoznać w dziale "Najbliższe szkolenia". Swoje sugestie dotyczące tematyki szkoleń prosimy kierować do poszczególnych konsultantów.

Informacje organizacyjne

 1. Wypełnione karty zgłoszeń należy przesłać pocztą elektroniczną na adres organizatora (adresy na stronach 9-10 informatora) lub pocztą tradycyjną na adres:
  Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  (+ imię i nazwisko organizatora z tabeli z informacją o formie)
  ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
 2. Na każdą formę doskonalenia należy przesłać oddzielne zgłoszenie.
 3. O terminie rozpoczęcia danej formy doskonalenia nauczyciele zostaną poinformo­wani odpowiednio wcześniej. Zastrzegamy sobie możliwość nieprzeprowadzenia zaplanowanej formy w przypadku braku wymaganej minimalnej liczby uczestników.
 4. Informujemy, że większość proponowanych przez konsultantów szkoleń może zo­stać przeprowadzona również w innych miejscowościach (tzn. poza Elblągiem) pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej grupy uczestników (zazwyczaj ok. 20 osób). Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z organizatorem formy. Dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonów oraz godziny dyżurów konsultantów) są umieszczone na naszej stronie internetowej oraz w niniejszym informatorze (str. 9-10)

Kierunki realizacji polityki oświatowej 2016/2017

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej ustaliła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017. Zgodnie z tą decyzją, w bieżącym roku szkolnym podstawowymi kierunkami będą:

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016_2017 [wersja DOC ze strony MEN]