Informator o formach doskonalenia 2017/2018

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej na rok szkolny 2017/18.

Podgląd informatora

 

Przedstawione w Informatorze propozycje warsztatów metodycznych, kursów doskonalących oraz szkoleń rad pedagogicznych są na bieżąco wzbogacane o kolejne formy, z którymi można się zapoznać w dziale "Najbliższe szkolenia". Swoje sugestie dotyczące tematyki szkoleń prosimy kierować do poszczególnych konsultantów.

Informacje organizacyjne

 1. Wypełnione karty zgłoszeń należy przesłać pocztą elektroniczną na adres organizatora (adresy na stronach 8-9 informatora) lub pocztą tradycyjną na adres:
  Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  (+ imię i nazwisko organizatora z tabeli z informacją o formie)
  ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
 2. Na każdą formę doskonalenia należy przesłać oddzielne zgłoszenie.
 3. O terminie rozpoczęcia danej formy doskonalenia nauczyciele zostaną poinformo­wani odpowiednio wcześniej. Zastrzegamy sobie możliwość nieprzeprowadzenia zaplanowanej formy w przypadku braku wymaganej minimalnej liczby uczestników.
 4. Informujemy, że większość proponowanych przez konsultantów szkoleń może zo­stać przeprowadzona również w innych miejscowościach (tzn. poza Elblągiem) pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej grupy uczestników (zazwyczaj ok. 20 osób). Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z organizatorem formy. Dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonów oraz godziny dyżurów konsultantów) są umieszczone na naszej stronie internetowej oraz w niniejszym informatorze (str. 8-9)

Kierunki realizacji polityki oświatowej 2017/2018

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), w zw. z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949) Minister Edukacji Narodowej ustaliła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018. Zgodnie z tą decyzją w bieżącym roku szkolnym podstawowymi kierunkami będą:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

W naszym Informatorze uwzględniliśmy wymienione kierunki, a dodatkowo wyróżnili­śmy wybrane szkolenia, umieszczając obok nich odpowiadające im numery priorytetu, chcąc zwrócić na nie Państwa szczególną uwagę.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017_2018 [wersja PDF ze strony MEN]