Możliwości doskonalenia nauczycieli języka obcego zawodowego w ramach obowiązkowych szkoleń branżowych po 1 września 2019 r.

Z dniem 1 września 2019 r. w technikach, szkołach branżowych I i II stopnia oraz szkołach policealnych zaczną obowiązywać zasady reformy szkolnictwa branżowego.

Wśród wielu zmian, jak np. wprowadzenie nowych podstaw programowych w zawodach, istotne dla pracy nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych, w tym przedmiotu język obcy zawodowy (vide wcześniejszy artykuł Zmiany w nauczaniu języka obcego zawodowego od 1 września 2019 r.), są również ustalenia odnośnie nowej formy doskonalenia – obowiązkowych szkoleń branżowych. Są one zawarte w art. 70c i art. 70d najnowszego tekstu ujednoliconego Ustawy – Karty Nauczyciela.

Art. 70c stanowi, iż „nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki zawodu, zatrudnieni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe […], są obowiązani doskonalić umiejętności i kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania pracy poprzez uczestniczenie w szkoleniach branżowych realizowanych w trzyletnich cyklach, w łącznym wymiarze 40 godzin w cyklu”. Powyższe szkolenia organizuje dyrektor szkoły, placówki lub centrum, który także kieruje na nie nauczycieli odpowiednio do pracodawcy lub do indywidualnego gospodarstwa rolnego, z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela. Art. 70c zawiera także wykaz osób, których obowiązek szkoleń branżowych nie dotyczy, jak również inne szczegółowe uregulowania dotyczące m.in. zwolnienia nauczyciela z całości lub części dnia pracy, pokrywania kosztów ewentualnej podróży służbowej, zobowiązań nauczyciela oddelegowanego na szkolenie oraz źródeł finansowania kosztów szkolenia. Wśród tych ostatnich wymienione są środki pochodzące z programów edukacyjnych Unii Europejskiej. Jednym z takich programów edukacyjnych jest Erasmus+. Zainteresowani nauczyciele mogą realizować doskonalenie zawodowe dotyczące obowiązkowego szkolenia branżowego, w ramach projektów instytucjonalnych, czyli projektów swoich placówek. Taką możliwość dają np. sektory Edukacja Szkolna i Kształcenie i Szkolenia Zawodowe – Akcja KA1. Uzyskany w ramach konkursu grant, może w pełni sfinansować wybrane szkolenie/szkolenia zagranicą, jak również koszty związane z etapem przygotowania np. językowego oraz podróżą i zakwaterowaniem. Wszystkie szkolenia są certyfikowane dlatego warto skorzystać z tej oferty.

Maria Chodakowska-Malkiewicz
Konsultant języka angielskiego i edukacji europejskiej
Jan Kruza
Konsultant języka niemieckiego i dydaktyki języków obcych