Finał okręgowy XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Elblągu

18 maja 2021 roku w Elblągu rozstrzygnął się finał okręgowy XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w województwie warmińsko-mazurskim. Organizatorem finału okręgowego na Warmii i Mazurach był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej adresowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Ministra Klimatu i Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, jest atrakcyjną i zarazem skuteczną formą edukacji ekologicznej młodzieży. Składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Podstawowym celem tej Olimpiady jest kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw prośrodowiskowych młodzieży, wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia oraz inspiracja do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi, a także popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska. Jest to sprawdzian poziomu wiedzy interdyscyplinarnej.

Eliminacje okręgowe nie należały do łatwych. W roku szkolnym 2020/2021 etap okręgowy OWE, z uwagi na sytuację pandemii, odbył się w formie zdalnej. Do etapu drugiego, po etapie szkolnym, w województwie warmińsko-mazurskim zakwalifikowało się 14 uczniów z 7 szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Jedyną formą przystąpienia do etapu okręgowego było wykonanie i przesłanie w terminie do dnia 8 maja br. pracy badawczej na jeden wybrany z dwóch poniżej podanych tematów:

 1. Przedstaw z miejsca Twego zamieszkania przykłady podjętych działań zmierzających do zachowania zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń, w przypadku, gdy Twoim zdaniem takich nie ma, podaj własny plan takich przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem.
 2. Zapylenie powietrza w Polsce wiąże się ściśle ze spalaniem węgla kamiennego. Wskaż z miejsca Twego zamieszkania działania zmierzające do istotnej poprawy tego stanu, w przypadku, gdy Twoim zdaniem takich nie ma, przedstaw własny plan takich przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem.

Przesłane przez uczniów prezentacje multimedialne na nośnikach elektronicznych oceniało profesjonalne jury w składzie:

 • dr inż. Krzysztof Błaszczak, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej – przewodniczący
 • dr Agata Rychter, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Jarosław Mytych, Nadleśnictwo Elbląg
 • Alina Rodziewicz, Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
 • Magdalena Jankun, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
 • Janina Meller, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Praca miała być przygotowana w Power Poincie (objętość 30-40 slajdów), zawierać bibliografię, własne grafiki, zdjęcia oraz ewentualne filmy wykonane np. telefonem komórkowym. Prezentacje multimedialne na wybrane przez uczniów tematy oceniała Komisja wg kryteriów oceny. Kryteria te opracował Komitet Główny OWE w Warszawie. Prace uczniowskie były oceniane w czterech obszarach: zgodność treści prezentacji z tematem, ocena wyboru problemu, ocena metodologiczna pracy, ocena wartości merytorycznej. Każdy z obszarów był osobno punktowany, po czym na podstawie tych punktów była wyliczana średnia arytmetyczna, co stanowiło podstawę do wytypowania siedmiu uczniów, którzy osiągnęli najwyższy wynik, do uczestnictwa w eliminacjach III stopnia – etapu centralnego.

Na finale centralnym województwo warmińsko-mazurskie reprezentować będą następujący uczniowie:

 • Anna Maria Doroszkiewicz - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, opiekun merytoryczny – p. dr Lidia Nawrocka.
 • Magdalena Puzio - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, opiekun merytoryczny – p. Katarzyna Zarzeczna.
 • Karolina Kaczmarczyk - Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 3 im. Jana II Sobieskiego w Szczytnie, opiekun merytoryczny – p. Nina Gałązka.
 • Mateusz Jan Zaborski - Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące Im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, opiekun merytoryczny – p. Ewa Michalewicz.
 • Kajetan Bruno Milewski - Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące Im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, opiekun merytoryczny – p. Ewa Michalewicz.
 • Aleksandra Wojtkielewicz - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim, opiekun merytoryczny – p. Ewa Skrobut.
 • Zuzanna Dąbrowska - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, opiekun merytoryczny – p. dr Lidia Nawrocka.

Wszyscy uczestnicy tegorocznej Olimpiady wykazali się dużą wiedzą z zakresu ekologii. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez WFOŚiGW w Olsztynie, który od samego początku w sposób szczególny otacza opieką olimpijczyków, docenia i nagradza ich wysiłek, wspiera organizację Olimpiady pod względem finansowym.

W imieniu organizatorów i uczestników eliminacji okręgowych XXXVI OWE na Warmii i Mazurach, wszystkim, którzy okazali pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Olimpiady, a w szczególności Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Jury składam wyrazy podziękowania, a zwycięzcom, ich opiekunom merytorycznym i rodzicom serdecznie gratuluję.

dr inż. Krzysztof Błaszczak Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej